Trots Rhenen , , rhenen@trotsnl.nl http://rhenen.trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

De stem van en voor Rhenen

Ons puntenplan 2022 - 2026 voor Rhenen, Elst en Achterberg:

 • Géén Windturbines in onze gemeente

 • De stem van de burger, ook ná de verkiezingen!

 • Veiligheid en openbare orde staan altijd op één
 • Wooncrisis voortvarend aanpakken met 'deltaplan' wonen
 • BBBondgenoot Trots zorgt voor goede zorg voor senioren
 • Verlaging van de OnroerendeZaakBelasting (OZB) is nu noodzaak
 • BBBondgenoot Trots stimuleert (lokaal) ondernemerschap
 • BBBondgenoot Trots is trots op onze boeren
 • Het buitengebied overlaten aan de agrarische ondernemers
 • TROTS onderschrijft het verkiezingsprogramma van BBB
 • BBBondgenoot Trots is minder regels, maar strenger handhaven
 • Ingrijpende besluiten alleen ná een referendum (dus: ook géén gemeentelijke herindeling zonder referendum)
 • TROTS is tegen Gasvrij bouwen (het elektriciteitsnet is zeker nog 10 jaar volstrekt ontoereikend voor de beoogde energietransitie, dus het aardgasnet is hard nodig voor het transport van door elektrolyse verkregen waterstofgas)
 • TROTS is voor behoud van de Nederlandse nationale cultuur, normen en waarden, maar tegen élke vorm van discriminatie
 • ELST is nu écht eerst aan de beurt voor investeringen in het dorpshart 

De burger écht centraal, voor échte directe democratie, géén herindeling zonder referendum

Het uitbesteden van allerhande diensten aan Ede en Veenendaal is wat betreft TROTS uitgelopen op een debacle. Zeker Ede heeft 'een potje gemaakt' van de OZB: Er zijn aanslagen niet verstuurd, incasso's niet geïnd en vele inwoners zijn onaangenaam verrast met een exorbitante verhoging van de WOZ waarde. Burgers ontevreden, veel extra werk en dus kosten voor de gemeente etc. Dit is het paard achter de wagen, hier moeten we heel snel mee ophouden en alles terug naar de gemeente Rhenen zelf! Met ruim 20.000 inwoners hebben we evenwel onvoldoende slagkracht om alles altijd zelf te blijven doen, dus moeten we zoeken naar één partnergemeente waarmee we dat soort zaken samen kunnen doen, Trots denkt hierbij aan Neder-Betuwe, Wageningen of Utrechtse Heuvelrug.

Politici van TROTS doen wat ze zeggen en zijn eerlijk, betrouwbaar en loyaal

Veiligheid en openbare orde staan altijd op één

Lokaal ondernemerschap stimuleren

Minder regels maar strenger handhaven

Goede zorg voor o.a. senioren en mindervaliden

Absoluut géén lastenverzwaringen (OZB)

(daarom beperkt de gemeente zich tot de kerntaken)

Behoud van de Nederlandse nationale cultuur, normen en waarden

(natuurlijk wel tegen élke vorm van discriminatie)

Tegen overlastgevende windmolens

TROTS is tegen overlast én tegen subsidie, om die reden zien we meer in zonnepanelen dan in windmolens! Desondanks zou er in bijzondere, incidentele gevallen een uitzondering gemaakt kunnen worden, mits voldaan wordt aan bovenstaande eisen.

Gasvrij bouwen kán simpelweg nog niet

Én is zeer onwenselijk met het oog op uitstoot van fijnstof. Én het is uit milieu oogpunt zeer onverstandig onze huizen nu te gaan verwarmen met in Oost-Europese bruinkoolcentrales opgewekte electriciteit, zie hieronder. In het kader van ons verkiezingsprogramma voert het veel te ver hier nu een sluitende technische verhandeling te geven. In het kort: Dit is anno 2018 luchtfietserij van linkse hobbyïsten die niet gehinderd worden door kennis van zaken. Elektriciteit is (als je transport mee rekent)  gemiddeld genomen een factor drie (3!) MINDER efficiënt dan gas, dus bij de huidige stand van de techniek alleen haalbaar met zeer hoge investeringen! Wind en zon voorzien nog maar voor twee (2!) procent in de stroombehoefte!! (en 4% andere 'groene' stoom m.n. biomassa). Daarnaast zijn er ook nog steeds innovaties op het gebied van hoog-redement CV ketels, daarom is het buitengewoon onverstandig nu al afscheid te nemen van infrascructuur die we mogelijk in de toekomst weer nodig hebben én die we de komende acht jaar zeker nog nodig hebben. De veiligheids problematiek in Groningen moet natuurlijk wel degelijk opgelost worden, met name door het exploiteren van kleine gasvelden, jawel ook onder de Waddenzee, daar wonen geen mensen.
Bovendien ontkomen we niet aan een harde landelijke realiteit: Als je de kolencentrales sluit, komt er meer stroom vanuit het buitenland. Niet vanuit België of Duitsland, die moeten op termijn zelf importeren, maar wel uit Oost-Europa. Daar staan buinkoolcentrales met een redement van 25% terwijl onze (steen)kolencentrales een rendement hebben van 50% en ook nog eens geschikt zijn voor biobrandstof. Met als gevolg meer emissie, want die centrales zorgen voor meer vervuiling. Het sluiten van kolencentrales in Nederland is dus aleen hypocriete windowdressing en slecht voor het milieu. Voor gasvrij bouwen geld hetzelfde. Zie ook het artikel over TROTS in de Rhenense Betuwse Courant (week 12) en bijvoorbeeld  https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/18/die-centrales-staan-er-niet-voor-niets-13563504-a1577775 
Conclusie: Met het huidige regeringsbeleid (VVD, CDA, D66 en CU) hebben we niet eens voldoende (grijze) stroom om gasvrij te kunnen bouwen, dus eerst zorgen voor voldoende groene stoom en daarna pas praten over gasvrij bouwen!!
ing. R.P. (Rob) van der Zee, electrotechnicus

Elst is nu aan de beurt voor een investering in een dorpshart (voorwaarde voor iets meer winkels)

Bebouwing en activiteiten op het voormalig MOB terrein mogen niet leiden tot overlast

Mochten AZC's weer op de agenda komen dan weet u dat TROTS mordicus tegen is

Waarom? Omdat een AZC voor 80% bezet wordt gehouden door zogenaamde 'veilige landers' Wij snappen best dat 6 miljard mensen hier beter af zouden zijn dan waar ze nu wonen, maar daar is simpelweg geen plek voor en bovendien is asiel daar niet voor!! Dus alle 'veilige landers' per kerende post retour zodat er plaats is voor echte vluchtelingen / nood- en crisisopvang, dat is volstrekt iets anders.
Voorts is Trots voor opvang in de regio. Een uitzondering maken we voor uitsluitend kansrijke en extra schrijnende gevallen, daardoor is er geen extra geld nodig en kunnen de reeds beschikbare middelen efficiënter ingezet worden. Integratie is primair een eigen verantwoordelijkheid!

Voor de verkeersproblemen is de enig juiste oplossing een (nieuwe) snelweg tussen de A12 en de A15

Verkeer van de A12 kan met een verlenging van de A30 naar de A15 ruim ten oosten van Rhenen en Achterberg beter doorstromen. Welbeschouwd is het vreemd dat er maar één brug is tussen Nieuwegein en Arnhem (de brug van de A50 bij Oosterbeek ligt slecht 10 km bij Arnhem vandaan). Voor hét kruispunt bij Achterberg is het tien óver twaalf! Maar dit is de primaire verantwoordelijkheid van de provincie: een procedure bij de Raad van State ligt voor de hand! Veiligheid is een primaire taak van de overheid en die laat dat hier liggen, te vergelijken met de gaswinning. De provincie mág de N233 uitsluitend en alleen verbreden mits ze het probleem in Achterberg ook oplossen. In 2022 zullen wij dit punt opnemen met de fractie van BBB in de provinciale staten van Utrecht. In de spits doorgaand vrachtverkeer in Rhenen weren: Commentaar overbodig (DOORGAAND verkeer is een taak voor provincie en rijk) en dus niet voor de gemeente.

TROTS is voor volledige legalisering van softdrugs

Vanzelfsprekend wel onder voorwaarden (strenger dan voor gedestilleerde sterke drank) en met strenge handhaving o.a. op leeftijd 18+ en altijd mét legitimatie etc.

In alle kernen een jongerencentrum

Voorzieningen voor jongeren komen veiligheid en openbare orde ten goede, ondanks dat opvoeding geen kerntaak is van de overheid.

Bouwen:

Er zal de komende periode flink bijgebouwd moeten worden. In de eerste plaats moeten er voldoende nieuwbouw huurwoningen worden bijgebouwd om aan de vraag van bestaande inwoners te voldoen. Hierbij moet de gemeente samen met de Woningcorporatie in Rhenen zorg dragen voor voldoende sociale huurwoningen. Uitbreiding voor nieuwkomers van buiten de gemeente uitsluitend met koopwoningen. Vrije sectorhuur is, gezien de huren hoger liggen dan voor koopwoningen, tamelijk nutteloos. Doelstelling is dat wij in 2026 meer dan 24.000 inwoners kunnen huisvesten, ergo zo'n 400 woningen per jaar erbij realiseren. Plantsoenen e.d. moeten natuurlijk gehandhaafd worden, maar verder hebben we meer dan genoeg mooi groen net buiten de kernen. Dus alle braakliggende terreintjes kunnen en moeten gebruikt worden om inwoners huisvesting te bieden. Deze gemeente leent zich niet voor serieuze hoogbouw.

Subsidie voor het Rhenens museum behoort niet tot de kerntaken van de gemeente

Anderzijds moet de overheid betrouwbaar zijn, dus bijvoorbeeld (helpen) zoeken naar andere financiering zoals sponsoring en de subsidie niet in één keer laten vallen, maar geleidelijk afbouwen.

Het buitengebied overlaten aan de agrarische ondernemers

Want TROTS is: minder regels, maar strenger handhaven en TROTS stimuleert ondernemerschap, dus zeker niet nóg meer regeltjes!

Een energiepark realiseren op het industrieterreien Remmerden is geen taak voor de gemeente

TROTS stimuleert ondernemerschap, dus als een ondernemer met een plan ZONDER subsidie komt, prima natuurlijk.

Gemeenteloket weer open zonder afspraak

Bij de kapper kan ik kiezen of ik een afspraak maak en zeker weet dat ik dan niet hoef te wachten, of dat ik gewoon naar binnen loop en het risico heb dat ik dan wél moet wachten. Het is vreemd dat ik bij het gemeenteloket die keuze niet heb, dat moet terugkeren.

Andere punten

Rioolonderhoud is geen optie maar (bittere) noodzaak en zal dus (helaas) door de burger betaald moeten worden. Dit is een investering voor de toekomst, de gemeente kan tegen iets van 1% rente lenen bij de Bank Nederlandse Gemeenten, dus mogen we, net als ondernemers, natuurlijk lenen en de investering afschrijven naar levensduur. We moeten evenwel niet de hele rekening doorschuiven.

Wachtlijsten zijn niet acceptabel, evenmin als meer gemeentelijk geld. Het rijk heeft jeugdzorg "over de heg gegooid" naar de gemeenten, maar blijft toch verantwoordelijk voor voldoende financiering. Erg onbehoorlijk bestuur, dus VNG naar de bestuursrechter.

Als iemand met een bijstandsuitkering een bijdrage kan leveren aan de samenleving mag dat ook gevraagd worden; dit moet natuurlijk wel individueel beoordeeld worden!

Als je groen aanlegt moet je het ook onderhouden anders kan je het beter anders bestemmen, dit is thans voldoende goed geregeld.

Nederland is (gelukkig) een democratische rechtsstaat, we hebben met elkaar afgesproken dat, als de onafhankelijke rechter gesproken heeft, dat het laatste woord is! Ergo uitgeprocedeerde asielzoekers dienen terug te keren.

Vuurwerkvrije zones: TROTS is minder regels, maar strenger handhaven, dus uitsluitend daar waar ook gehandhaafd wordt, anders kan je het beter laten.

Niet meer geld vrijmaken voor sportvoorzieningen, de gemeente dient zich te beperken tot haar kerntaken, een uitzondering is (school) zwemmen dat heeft namelijk betrekking op veiligheid.

Mopperen helpt niet, lijst 9 stemmen wel!

Hieronder ons 14 punten plan uit 2018, nog steeds actueel!

 • De burger écht centraal, voor échte directe democratie, géén herindeling zonder referendum
 • Politici van TROTS doen wat ze zeggen en zijn eerlijk, betrouwbaar en loyaal
 • Veiligheid en openbare orde staan altijd op één
 • Lokaal ondernemerschap stimuleren
 • Minder regels, maar strenger handhaven
 • Goede zorg voor o.a. senioren en mindervaliden
 • Absoluut géén lastenverzwaringen (OZB) (daarom beperkt de gemeente zich tot de kerntaken)
 • Behoud van de Nederlandse nationale cultuur, normen en waarden (natuurlijk wel tegen élke vorm van discriminatie)
 • Tegen overlastgevende windmolens
 • Tegen Gasvrij bouwen (dit is luchtfietserij van linkse hobbyïsten die niet gehinderd worden door kennis van zaken)
 • Elst is nu aan de beurt voor een investering in een dorpshart (voorwaarde voor iets meer winkels)
 • Bebouwing en activiteiten op het voormalig MOB terrein mogen niet leiden tot overlast
 • Mochten AZC's weer op de agenda komen, dan weet u dat TROTS mordicus tegen is (want wij zijn voor opvang in de regio) en tegen opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers

Aan onze kernpunten uit 2014 kunt u zien dan wij buitengewoon consequent zijn:

Wij willen geen lastenverzwaringen voor de burger als gevolg van DECENTRALISATIE: De overheid zadelt de gemeenten op met de wet maatschappelijke ondersteuning. De gemeente bepaalt straks bijvoorbeeld of uw kind geestelijke gezondheidszorg krijgt of niet en welke. Dit geldt ook voor u! U kunt zelf ook ooit hulp nodig hebben.

Ambtenaren worden geacht mee te denken met de burgers en adequaat te reageren op correspondentie van ondernemers en particulieren. Dus eigenlijk geen ambtenaren die direct NEE zeggen, maar meedenken over een JA.

Snelle verbetering van ons gezondheidscentrum welke gedateerd is en te weinig parkeerruimte biedt, terwijl er een prima locatie beschikbaar is.

Meer vrijheid voor ondernemers:  Zondagsrust is geen zaak van de gemeente. Wij willen dat de ondernemer zelf bepaalt of ze op zondag hun winkel openen of niet.

Controle op gemeentebelastingen: deze mogen geen melkkoe worden omdat Den Haag sociale taken (zorg voor ouderen en jongeren) aan de gemeenten gaat opleggen.

Op Veiligheid en Openbare orde wordt niet bezuinigd!

Ondersteunen van initiatieven met betrekking tot hulpbehoevenden. TROTS gaat zelf een steunpunt organiseren.

Deelt u onze standpunten? Kom dan op 19 maart 2014  a.s. naar de stembus en stem op: TROTS!